Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/04/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/02-04-2022 (ΦΕΚ Β ́1547) ΚΥΑ. γ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις:
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 και στην περίπτωση που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2021

2. Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου 2021

3. Περί αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ που αφορά δαπάνες Προμήθειας Πάγιου Εξοπλισμού για την περισυλλογή Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4830/2021

4. Περί αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ που αφορά δαπάνες στείρωσης αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4830/2021

5. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.4959/15-2-2022 αίτηση

6. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.5789/18-2-2022 αίτηση

7. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.6071/22-2-2022 αίτηση

8.Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ενδίκων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. 38/2022,39/2022,40/2022 και 41/2022 διαταγών πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας.

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP