Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/10/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί (με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”), την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. Αποφ. 94/2021 (ΑΔΑ: 6Δ5ΛΩΗΑ-3ΘΝ) Οικον. Επιτροπής και Έγκρισης της Υποβληθείσας Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ανέγερση 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας», στην Ομάδα Γ της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ,

2. Περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 182287 κατόπιν της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 30-08-2021 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου Βαθέως Αυλίδος»,

3. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας 2 για το έργο «Ανάπλαση Παλαιάς Πλατείας Βασιλικού»,

4. Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού των έργων:

α. «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου πλησίον γραμμών τρένου στο Βαθύ Αυλίδας (Κ.Α. Εσόδου 1329.0025)»,

β. «Ανάπλαση πλατείας πλησίον δημοτικού σχολείου στο Βαθύ Αυλίδας (Κ.Α. Εσόδου 1329.0025) »

γ. «Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας (Κ.Α. Εσόδου 1329.0025)»

δ. «Αποκατάσταση ζημιών Δ.Ε. Αυλίδας (Κ.Α. Εσόδου 1325.0008)»,

5. Περί έγκρισης για κήρυξη προμηθευτή ως έκπτωτου,

6. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης για τη μείωση κινδύνου και την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών Κ.Α. εσόδου 1313», προϋπολογισμού 27.776,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 346/2021 Α.Ο.Ε.,

7. Περί έγκρισης της παράτασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Χαλκιδέων,

8. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας,

9. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου Κατασκευή Επικλινών Τσιμεντόδρομων 2021.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP