Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/10/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί (με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”), την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί έγκρισης 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Εξέταση προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – Φιλόδημος II», προϋπολογισμού.: 990.000,00 € με αριθ. διακήρυξης 277/20-07-2021 & αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 136085.

2. Διαβίβαση Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: « Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού»

3. Διαβίβαση Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ»

4. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της Καραγιάννη Ανδρομάχης για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και απόδοση 30/11/2021.

5. Περί έγκρισης της 36/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021»

6. Περί έγκρισης της 37/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «Απολογιστικά στοιχεία Β’ Τριμήνου»

7. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (2 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP