Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/12/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69439/02-12-2022 (ΦΕΚ Β΄/6135/02-12-2022) ΚΥΑ, και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή – Μεταφορά & Διαχείριση Ογκωδών ΜΗ Επικίνδυνων Αποβλήτων, Ανακτήσιμων Υλικών, Αδρανών & Φυτομάζας του Δήμου Χαλκιδέων, σε Μονάδα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (Μ.Ε.Δ.Α.), για το έτος 2023» και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων.

2.Περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

3.Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Οδού Έλληνος Στρατιώτη» , πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας περαίωσης της 20-12-22, κατά έξι (6) μήνες, μέχρι την 20-06-2023.

4.Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές ζημιών και βλαβών λόγω καταστροφών Δ.Ε. Ανθηδόνας»

5.Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση πληγεισών οδών Δροσιάς Δ.Ε. Ανθηδόνας(Κ.Α. Εισόδου 1327.0039)»

6.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο:«Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε. Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία Θάλεια) στις 8 & 9-08-2020».

7.Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου : «Αποκατάσταση οδών στο Λευκαντί και στον Κάμπο Βασιλικού».

8. Περί έγκρισης γνωμοδότησης του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Επισκευές σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».

9.Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δροσιάς».

10.Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση οδοστρώματος οδού Ληλαντίων».

11.Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Πέτρου και Παύλου».

12.Περί έγκρισης πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δροσιάς».

13.Περί έγκρισης πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση οδοστρώματος οδού Ληλαντίων».

14. Περί έγκρισης πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Πέτρου και Παύλου».

15.Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στεγάστρων στάσεων Δήμου Χαλκιδέων», με συνολικό προϋπολογισμό 186.997,39 ευρώ με τον ΦΠΑ 24% και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

16.Περί έγκρισης αντικατάστασης μελών επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής (ΑΟΕ625/2022).

17. Περί έγκρισης διαγραφής λανθασμένων βεβαιωμένων χρεώσεων τελών λαϊκών αγορών.

18. Περί έγκρισης καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία πάγκου πώλησης λουκουμάδων και συναφών προϊόντων.

19. Περί έγκρισης καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία πάγκου πώλησης χαλβά.

20. Περί έγκρισης καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία πάγκου πώλησης χριστουγεννιάτικων και άλλων ειδών.

21.Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

22.Περί έγκρισης αποδοχής / απόρριψης της περαιτέρω αντιπρότασης για την είσπραξη οφειλομένων δημοτικών τελών ποσού 605.382,70 ευρώ από την εταιρεία WATT & VOLT.

23. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 44265/5533/08-12-2022 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορισμού τιμής μίσθωσης ωριαίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργου – οχημάτων και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες για την εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

24.Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.67/2022 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. με θέμα: « Απολογισμός Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. οικονομικού έτους 2022».

25.Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.12/2021 απόφασης Δ.Σ «Δ.Α.Ε.ΠE.Χ. ΑΕ» με θέμα:
« Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ».

26.Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.10/2022 απόφασης Δ.Σ «Δ.Α.Ε.ΠE.Χ. ΑΕ» με θέμα:
« Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».

27.Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο.

28.Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (12 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP