Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/6/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-04-2023 (ΦΕΚ Β΄/2883/29-04-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και των δαπανών για την ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.619,00€ με Φ.Π.Α.

2. Περί έγκρισης Τεχνικής Έκθεσης Παραδοτέων 3 & 4 ( άρθρο 189 παρ.1 Ν.4412/2016) της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες -δομές του δήμου Χαλκιδέων».

3. Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης της οδού Ελ. Βενιζέλου παραλίας Αυλίδας».

4. Περί έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με σύναψη σύμβασης παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος τριετούς διάρκειας.

5. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ670/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

6. Περί έγκρισης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ.7345/28-02-2023 αίτηση.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP