Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/8/2020

Νέα, Συνεδριάσεις, Χωρίς κατηγορία / Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους , την 13 η του
μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Π έμπτη και ώρα 1 3:00 μ.μ . για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19.07.2018):
1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς».
2. Έγκριση της υπ. αρ. 46/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την
έκθεση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας.
3. Έγκριση της υπ. αρ. 47/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την
έκθεση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας.
4. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που
αφορούν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου, λόγω ένταξης σε ρύθμιση.
5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», προϋπο-
λογισμού 403.225,80€ (χωρίς ΦΠΑ 24 %).
6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 483.870,96€ (χωρίς ΦΠΑ
24 %).
7. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ23/2020 (Διομήδης
Τσομώκος).
8. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ24/2020 (Διομήδης
Τσομώκος).
9. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ25/2020 (Διομήδης
Τσομώκος).
10. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ26/2020 (Διομήδης
Τσομώκος).
11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου σχολικών
μονάδων».
12.Έγκριση πρακτικού Νο1 του έργου: «Κατασκευή επικλινών τσιμεντοστρώσεων και δρόμων
με κυβόλιθους».
13. Περί μη άσκησης ενδίκων μέσων.
14.Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (2 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP