Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/9/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.49655/31-8-2022 (ΦΕΚ Β΄/4604/31-8-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων,οικονομικού έτους 2023.

2. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.του έργου:«Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας».

3. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης-Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 149.560,71 € με Φ.Π.Α.,σύμφωνα με την 221/2022 απόφαση Ο.Ε.

4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 114.499,12 ευρώ με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

5. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών συντήρησης – επισκευής – συμπλήρωσης φωτεινής σηματοδότησης, προϋπολογισμού 24.745,19 ευρώ με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

6. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

7. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε. Προπληρωμής σειράς Δ 9/2022.

8. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 30/11/2022.

9. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αρίθμ. πρωτ. 27756/5-8-2022 αίτηση.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP