Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/11/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού κάτω των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Ψηφιακό Παρατηρητήριο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Νέες Συνθήκες της Αγοράς και της Ανταγωνιστικότητας», απόφ. διακήρυξης: 243/2023 (ΑΔΑ: 98ΜΚΩΗΑ-Θ6Α), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 205368.

2. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού καταστήματος στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Λ. Βουδούρη στο Ο.Τ. 45 της δημοτικής ενότητας Ν. Αρτάκης.
3. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (πέντε υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP