Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/6/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30819/31-05-2022 (ΦΕΚ Β ́ 2676) ΚΥΑ, γ) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση πληγέντων οδών Δροσιάς Δ.Ε. Ανθηδόνας» (Κ.Α. ΕΙΣΟΔΟΥ 1327.0039)

2. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Διαμόρφωση Πάρκων και Κοινοχρήστων Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων»

3. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:«Διαμόρφωση Πάρκων και Κοινοχρήστων Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων»

4. Περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση της προμήθειας:«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά» Κ.Α. εισόδου 1313

5. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 09-09-2022

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP