Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/2/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης), την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 185497 του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΟΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ»

2. Περί έγκρισης διαδικασίας ανάθεσης για την κάλυψη των επειγουσών δαπανών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χιονοκαταιγίδας «ΕΛΠΙΣ» και έγκρισης δαπανών ύψους 29.992,61€ με Φ.Π.Α »

3. Περί έγκρισης αναθεώρησης – επικαιροποίησης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΟΑΠΠΕΧ και Δήμου Χαλκιδέων, της υπ΄αρ. 100/2019 ΑΔΣ (ΑΔΑ:9Ο1ΞΩΗΑ-Φ4Ψ), για την Προτεινόμενη προς χρηματοδότηση Πράξη «Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων» για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

4. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Χαλκιδέων στην “Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”

5. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP