Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/3/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13654/04-03-2022 (ΦΕΚ Β ́1011) ΚΥΑ. γ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις:
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 και στην περίπτωση που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

2. Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 184856 του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου πλησίον γραμμών τρένου στο Βαθύ Αυλίδας»

3. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 185489 του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας πλησίον δημοτικού σχολείου στο Βαθύ Αυλίδας»

4. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδοποιϊας κοινοτήτων Βασιλικού, Φύλλων, Μύτικα και Αφρατίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία“Θάλεια”) στις 08 & 09-08-2020»

5. Περί έγκρισης Τροποποίησης – Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022, ως προς τα Έσοδα & τα Έξοδα και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, για την Πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ «ΔΑΡΙΝΓΚ» ΕΩΣ ΚΟΜΒΟΣ «ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ») ΧΑΛΚΙΔΑΣ» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την Συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε.

6. Περί έγκρισης Τροποποίησης – Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022, ως προς τα Έσοδα και τα Έξοδα, για την Χρηματοδοτούμενη σε βάρος του ΠΔΕ, Πράξη του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (από μεταφορά του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι») του ΥΠ.ΕΣ. και αντίστοιχη τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

7. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (2 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP