Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/9/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Περί Έγκρισης Σχεδίου «Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης» για την Εκτέλεση του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», σε Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 60/29.05.2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020.
3. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 , ποσού των 109.950,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, ποσού των 88.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας» οικ. έτους 2020, προϋπολογισμού 34.999,82 ευρώ με Φ.Π.Α.
6. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορούν πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (3 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP