Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/5/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-04-2023 (ΦΕΚ Β΄/2883/29-04-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων για το έτος 2022-2023 του δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 328.206,92€ με Φ.Π.Α.,αριθμ. διακήρυξης.: 663/29-11-2022.

2. Περί έγκρισης της απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ.2γ.του άρθρου 32, του Ν 4412/2016 & με το άρθρο 32 Α ,του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και όπως αυτός ισχύει σήμερα) για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και δοκιμές στο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος των ΕΠΑΛ και διεξαγωγή συμπερασμάτων».

3. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 52/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP