Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/8/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44590/30-7-2022 (ΦΕΚ Β΄/4088/30-7-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικής Προσφοράς και Oικονομικής Προσφοράς αντίστοιχα, του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. για το έτος 2022-2023, α/α συστήματος:168373
2. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “Θάλεια”) στις 8 & 9-8-2020 »

3. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 189246 του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων »

4. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε. Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 8/2022

5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.32/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την Τριμηνιαία Έκθεση Β΄ Τριμήνου 2022 για την εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού ΄Ετους 2022.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP