Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/1/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/31-12-2022 (ΦΕΚ Β΄/7005/31-12-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ έργου: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
2. Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης-Εγγυήσεις Συμμετοχής,
3. Περί Διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου σχετικά με χρηματικό ποσό €311,66 πλέον προσαυξήσεων στο όνομα Σοκομών Εσθήρ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP