Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/5/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ Β ́ 2137) ΚΥΑ, γ) την 77η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/02-05-2022) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

2. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 185489 του έργου με τίτλο:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

3. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ (Κ.Α. Εσόδου 1322.0021) »

4. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος αξίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ»

5. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας κοινοτήτων Βασιλικού, Φύλλων, Αφρατίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “Θάλεια”) στις 8 & 9-08-2020».

6. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων»

7. Περί έγκρισης Γνωμοδότησης – Πρακτικού για την τροποποίηση της σύμβασης 38/2021 «Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP