Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/4/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Απριλίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 18 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21217/08-04-2023 (ΦΕΚ Β΄/2301/08-04-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί ακύρωσης των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής αριθμ. 58/7-3-2023 και 100/31-3-2023 και έγκρισης της 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023.

2. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου στο Χ.Ε.Προπληρωμής Δ3/2023.

3. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 190794 του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Λαμψάκου».

4. Περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς 20 κάδων απορριμμάτων από την εταιρεία “ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε” .

5. Περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς επίστρωσης χωμάτινης αγροτικής οδού από την εταιρεία “Ven Engineering Mon ΑΕ”.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP