Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/7/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.1939/07-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4401/07-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χαλκιδέων» προϋπολογισμού 124.000,00€ με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

2. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού Αξιολόγησης – Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαλκιδέων»,προϋπολογισμού 433.895,84 ευρώ , σύμφωνα με την 91/2023 απόφαση Ο.Ε.

3. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου στο Χ.Ε.Προπληρωμής Δ13/2023.

4. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Παπαλάμπρου Νικολίτσας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 17-10-2023.

5. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Κοτταρά Μαρίας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 17-10-2023.

6. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (δύο υποθέσεις).

7. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (έξι υποθέσεις).

8. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (πέντε υποθέσεις).

9. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (πέντε υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP