Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/6/2020

Νέα, Συνεδριάσεις, Χωρίς κατηγορία / Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 2α του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: <Αποκατάσταση Τοπικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας>.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής ειδικότερα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας, ενώ για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.442.468,47 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2020-2021 και καθορισμός των όρων διακήρυξης
3. Περί καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15.05.2020 (ΦΕΚ1864/15.05.2020 τεύχος Β’) »
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ12/20.
5. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ13/20.
6. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ14/20.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (5 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP