Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/8/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/23-7-2022 (ΦΕΚ/Β΄/3891) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων,
2. Περί έγκρισης 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χαλκιδέων,
3. Περί έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
4. Περί έγκρισης Αποδοχής των Όρων Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονομικών και συμμετοχής στη Δράση: “16854 Έξυπνες Πόλεις”, Πυλώνας: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: 2.2 – Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο “Δράσεις Έξυπνης Πόλης του Δήμου Χαλκιδέων”, στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”,
5. Περί έγκρισης Μισθώσεων – Προμηθειών Υπηρεσιών για τον ευπρεπισμό και την Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Κοινοχρήστων Χώρων και του Παραλιακού Μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας, Κ.Α. εισόδου 1313,
6. Περί έγκρισης Μισθώσεων – Προμηθειών Υπηρεσιών για τον ευπρεπισμό και την Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Κοινοχρήστων Χώρων και του Παραλιακού Μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Αρτάκης, Κ.Α. εισόδου 1313,
7. Περί έγκρισης Μισθώσεων – Προμηθειών Υπηρεσιών για τον ευπρεπισμό και την Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Κοινοχρήστων Χώρων και του Παραλιακού Μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, Κ.Α. εισόδου 1313,
8. Περί έγκρισης Μισθώσεων – Προμηθειών Υπηρεσιών για τον ευπρεπισμό και την Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Κοινοχρήστων Χώρων και του Παραλιακού Μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίου, Κ.Α. εισόδου 1313,
9. Περί έγκρισης Μισθώσεων – Προμηθειών Υπηρεσιών για τον ευπρεπισμό και την Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Κοινοχρήστων Χώρων και του Παραλιακού Μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας, Κ.Α. εισόδου 1313,
10. Περί ορισμού υπολόγου της Βελισσαρίου Αγάπης για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και
απόδοσής του μέχρι 26/10/2022,

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP