Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/9/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 29 Αυγούστου 2020

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 2 η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρ α 13 :00 μ .μ . για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):
1. Προέγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου οικ. έτους 2020
2. Προέγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β’ Τριμήνου οικ. έτους 2020
3. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 235.163,77 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος
2020 .
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προϋπολογισμού 271.932,00 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής και καθορισμός των όρων διακήρυξης
5.Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «MΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
294.661,40 Ευρώ με 24% Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την 178/2020 απόφαση Ο.Ε.
6.Έκδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπάνης που αφορά αμοιβή συμβολαιογράφου .
7.Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ27/20. (Διομήδης Τσομώκος).
8. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ28/20. (Διομήδης Τσομώκος).
9. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου, λόγω ένταξης σε ρύθμιση.
10. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορά τη μετατροπή της Εισφοράς γης σε χρήμα.
11. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για καντίνα στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδος
12 .Κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.
13.Παροχή εξουσιοδότησης σε νομικούς Συμβούλους(3 υποθέσεις)
14. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων προς κάλυψη
αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000€ με Φ.Π.Α.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης -Παραλαβής σχετικά με την υπ’ αριθμ. 52/2020 Σύμβασης Υπηρεσιών φύλαξης των πληγεισών περιοχών της θεομηνίας της 9ης Αυγούστου 2020 του Δήμου Χαλκιδέων
16. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
17. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων Προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης, Επιδαφίων Καλαθίων Απορριμμάτων, Χειραμαξιδίων Οδοκαθαριστών, Ανταλλακτικών Συντήρησης κάδων Απορριμμάτων, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 66.048,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
18. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.999,22 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
19.Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.999,57 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
20. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΡΟΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ COVID-19 , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το
άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.992,50 Ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ
21.Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφω-
να με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.994,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP