Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/10/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 20η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: “Συντήρηση κόκκινου σπιτιού’’ (Κ.Α.Ε. 30.7331.0039)».
2. Έγκριση Πρακτικού Νο1 του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων» του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2020, προϋπολογισμού 57.855,00 ευρώ με Φ.Π.Α.-εξ αναβολής.
3. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
4. Έγκριση Απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ30/2020 [Διομήδης Τσομώκος]
5. Έγκριση Απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ31/2020 [Διομήδης Τσομώκος]
6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του αναρρoφητικού σαρώθρου 118930.
7. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4846.
8. Απαλλαγή των Νομικών Συμβούλων του Δήμου από άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αρίθμ.1992/2019 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών.
9. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (2 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP