Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/12/2021

Νέα, Συνεδριάσεις, Χωρίς κατηγορία / Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης), την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου : « Επισκευή οδών Δήμου Χαλκιδέων »

2. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ”ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ” ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 73.000,00 € (με ΦΠΑ).

3. Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “ Συντήρηση του Δημοτικού κτιρίου που στεγάζει το Εργαστήρι Τέχνης”.

4. Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:183957 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού »

5. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν4412/2016, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Άρση Επικινδυνότητας Οικοδομών Ιδιωτών»

6. Περί έγκρισης ανάκλησης της 320/2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής για το έργο: ”Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Αυλίδας’

7. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για το έτος 2022 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου προϋπολογισμού 118.120,11 ευρώ με Φ.Π.Α.» και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού

8. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 826.816.87 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την 321/2021 απόφαση Ο.Ε.

9. Περί ακύρωσης της υπ’ Αριθ. Αποφ. 434/2021 «Ανάκληση της υπ΄ αρ. 420/2021 και την εκ νέου έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, των Νομικών Προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., & των Μονάδων της Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & της Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης για το έτος 2021-2022», και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 366.430,71 ευρώ με ΦΠΑ»

10. Περί έγκρισης της 57/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020»

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP