Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/6/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) τις ισχύουσες διατάξεις για “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωναϊού’’ β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14-06-2022 (ΦΕΚ Β ́ 3004) ΚΥΑ, γ) και το άρθρο 77, παρ. 6 του Ν.4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του υποέργου:«Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας»

2. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του υποέργου:«Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας»

3. Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου 2 με τίτλο:«Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας» του έργου με τίτλο: “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Χαλκίδας”

4. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αρτάκης Ι (Κύζικος)»

5. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Αυλίδας»

6.Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 188206 του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών Δ.Ε. Χαλκίδας»

7. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας

8. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP