Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/2/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης), την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί ορισμού μελών Επιτροπών Διαγωνισμών – Αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α΄), ετήσιας διάρκειας για το έτος 2022

2. Περί ορισμού μελών Επιτροπών Παραλαβής βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α΄) για το έτος 2022

3. Περί έγκρισης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που αφορά τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Χαλκιδέων» στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

4. Περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 2200 λίτρων», προϋπολογισμού: 179.999,94 € με ΦΠΑ, αριθ. απόφ. διακήρυξης: 431/23-11-2021, αριθ. συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ: 144051.

5. Περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικού του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με τίτλο.: “ Βελτίωση – συμπλήρωση υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων”, προϋπολογισμού 504.375,21 € με Φ.Π.Α., αριθ. απόφ. διακήρυξης: 432/2021, αριθ. συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ: 145541.

6. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια ειδών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης πόλης» προϋπολογισμού 52.242,70 ευρώ με ΦΠΑ,αριθμ.διακήρυξης: 397/26-12-2021,αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ:143452

7. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 185497 του έργου με τίτλο: «Επικάλυψη αμπολών οδών Μακεδονίας,Κριεζώτου και Αθηνάς»

8. Περί έγκρισης Πρακτικού II Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:183957 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού»

9. Περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού για το έτος 2022

10. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 103 /2021 διαταγής πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (2η επίδοση)

11. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 12 /2022 διαταγής πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας

12. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους ( 7 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP