Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/3/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Κυριακή, 20 Μαρτίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.14709/11-03-2022 (ΦΕΚ Β ́1099) ΚΥΑ. γ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις:
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 και στην περίπτωση που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

2. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου:«Επισκευές σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»

3. Περί έγκρισης Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 186113 του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση αναπαλαίωσης μανδρότοιχου Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννου» προϋπολογισμού 128.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

4. Περί έγκρισης Πρακτικού I Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 186360 του έργου με τίτλο: «Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων»

5. Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 185497 του έργου με τίτλο:«Επικάλυψη αμπολών οδών Μακεδονίας, Κριεζώτου και Αθηνάς»

6. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου:«Συνοδά έργα υποδομών-δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας»

7. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου:«Επείγουσες αποκαταστάσεις στο Δήμο Χαλκιδέων λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου “ΜΠΑΛΛΟΣ”»

8. Περί έγκρισης της Ενεργοποίησης Μνημονίων συνεργασίας μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων και Ενεργοποίησης Μνημονίων Συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών για λόγους Πολιτικής Προστασίας

9. Περί έγκρισης της υπ’αριθμ.27/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «Απολογιστικά στοιχεία Δ’ Τριμήνου 2021»

10. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά των κάτωθι κατασχετηρίων:1) του από 21-2-2022 κατασχετηρίου και 2) του από 10-3-2022 κατασχετηρίου

11. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (5 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP