Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/9/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. 7η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2020.
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση χημικών WC για τις ανάγκες Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, των δομών φιλοξενίας και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το διάστημα 2020-2021, προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση της υπ. αρ. 54/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας.
4. Έγκριση Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την: “Προμήθεια αντισηπτικών χεριών (ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή.
5. Κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του Νέου Κοιμητηρίου Χαλκίδος(θέση Πεϊ Δοκού Χαλκίδας).
6. Τροποποίηση της ΑΔΣ 78/2018 Περί αποδοχής της Πρόσκλησης και Υποβολή Πρότασης στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας ‘Τάσος Καμπούρης’” και Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την αυτή Πράξη, μεταξύ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χαλκίδας και του Δήμου Χαλκιδέων».
7. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών κοινοχρήστου χώρου παραλιακού μετώπου Λευκαντίου, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, κατόπιν θεομηνίας της 08 & 09-08-20».
8. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΔΕΔΔΗΕ που αφορά μετατόπιση στύλου ηλεκτροφωτισμού λόγω επικινδυνότητας στην Κάνηθο Χαλκίδας.
9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΔΕΔΔΗΕ που αφορά τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πίσω από το Κοιμητήριο Ν. Αρτάκης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP