Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/11/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136/04-11-2021 (ΦΕΚ Β ́ 5138) ΚΥΑ. γ) την 66η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08-11-2021) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού].
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση:

1) Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
ή
2) Με βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση, εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου»

2. Περί Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του μετά των αναπληρωτών/-τριών τους και εξουσιοδότησης της Δημάρχου Χαλκιδέων για την Υπογραφή της

3. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 2200 λίτρων προϋπολογισμού 179.999,94 ευρώ με Φ.Π.Α»., και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εργασίες Τοποθέτησης – Εγκατάστασης με τίτλο «Βελτίωση Συμπλήρωση Υπαρχόντων Κοινόχρηστων Χώρων», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και Δεδομένου του Προϋπολογισμού του έργου ύψους 504.375,21 Ευρώ και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

5. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τα έτη 2021-2022 προϋπολογισμού 77.190,00 ευρώ με Φ.Π.Α

6. Περί έγκρισης ανάκλησης της υπ΄ αρ. 420/2021 και την εκ νέου έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, των Νομικών Προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., & των Μονάδων της Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & της Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης για το έτος 2021-2022», και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 366.430,71 ευρώ με ΦΠΑ.

7. Περί έγκρισης για κήρυξη προμηθευτή ώς έκπτωτου

8. Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:184167 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»

9. Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:184126 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ 2021»

10. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού [Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών – Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων] ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού.: 1.554.600,00 € με Φ.Π.Α. με ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 489/27-10-2020

11. Περί έγκρισης ορισμού νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης για το έργο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ»

12. Περί έγκρισης τροποποίησης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης ως προς τον εταιρικό μετασχηματισμό της Alpha Bank

13. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και απόδοση μέχρι 30/11/2021

14. Περί έγκρισης παράτασης απόδοσης της πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες
του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021

15. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (πέντε
υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP