Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/8/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44590/30-7-2022 (ΦΕΚ Β΄/4088/30-7-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Βελτίωση προσβασιμότητας και υποδομών κεντρικών οδών Κοινότητας Χαλκίδας».

2. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και υποδομών κεντρικών οδών Κοινότητας Χαλκίδας».

3. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων στη Νέα Αρτάκη μετά τη θεομηνία “ΘΑΛΕΙΑ”».

4. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:«Αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων στη Νέα Αρτάκη μετά τη θεομηνία “ΘΑΛΕΙΑ”».

5. Περί έγκρισης διαγραφής – μείωσης βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

6. Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (έντεκα υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP