Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/10/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού (εγγυήσεις συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου και δημιουργία προτύπου οικογενειακού περιβαλλοντικού πάρκου βιοκλιματικού σχεδιασμού στο πάρκο Ελευθερίας» προϋπολογισμού 3.195.710,32€ (με ΦΠΑ).

2. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού κάτω των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Ψηφιακό Παρατηρητήριο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Νέες Συνθήκες της Αγοράς και της Ανταγωνιστικότητας», αποφ. Διακήρυξης: 243/2023 (ΑΔΑ: 98ΜΚΩΗΑ-Θ6Α), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 205368.

3. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου στο Χ.Ε. Προπληρωμής Δ23/2023.

4. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου στο Χ.Ε. Προπληρωμής Δ24/2023.

5. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής ποσού 1.571,39 ευρώ και απόδοσής του μέχρι 30/11/2023.

6. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

7. Περί έγκρισης γνωμοδότησης ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί της αγωγής της ΕΕ με την επωνυμία «ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Χαλκιδέων με αριθμ. κατ. ΑΓ141/10-03-2023.

8. Περί έγκρισης γνωμοδότησης ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί της αγωγής της ΕΕ με την επωνυμία «ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Χαλκιδέων με αριθμ. κατ. ΑΓ142/10-03-2023.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP