Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/11/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.64786/11-11-2022 (ΦΕΚ Β΄/5783/11-11-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Επικάλυψη Αμπωλών Οδών Μακεδονίας Κριεζώτου και Αθηνάς», πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας περαίωσης της 25-11-22, κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι την 25-03-2023.

2.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου πλησίον γραμμών τρένου στο Βαθύ Αυλίδας».

3.Περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Κ. Παραλίας».

4.Περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Κ. Βαθέως».

5..Περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης για το έργο: «Ανάπλαση Κέντρου Βαθέως Αυλίδος».

6.Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 191978 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο:«Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού»,προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

7.Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου του Χ.Ε.Προπληρωμής Δ16/2022.

8.Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου των Χ.Ε.Προπληρωμής Δ14/2022 και Δ15/2022.

9.Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

10.Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

11.Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

12.Περί έγκρισης της 77/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «Απολογιστικά στοιχεία Γ’ Τριμήνου 2022».

13.Περί έγκρισης της 82/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022».

14.Περί έγκρισης της 83/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «Περί καθορισμού μηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου ΔΣ».

15. Περί έγκρισης της 84/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «Απολογισμός Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. εσόδων-εξόδων χρήσεως 2021».

16.Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (4 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP