Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.58309/14-10-2022 (ΦΕΚ Β΄/5335/14-10-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης της απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση “Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα λόγω κατεπείγουσας ανάγκης”.

2. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση παλαιάς πλατείας Βασιλικού».

3. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή επικλινών τσιμεντόδρομων 2021».

4. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Προστασία τάφων κοιμητηρίου Βατώντα από κατολισθήσεις».

5. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 191997 του έργου με τίτλο Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνας στον Δήμο Χαλκιδέων έτους 2020 (Β΄φάση ).

6. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης της μελέτης:«Μελέτη πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα της συνοικίας Η΄ Χαλκίδας».

7. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης της μελέτης:«Μελέτη πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα της συνοικίας Η΄ Χαλκίδας».

8. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνης στον ΚΑΕ 00.6463.0002 «Ενέργειες Δημοσιότητας Ενημέρωσης, Προβολής, Προώθησης και Διάχυσης της Πληροφόρησης του Τουρισμού του Δήμου».

9. Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 522/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

10. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πστώσεων.

11. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 30/11/2022.

12. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.

13. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.

14. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.

15. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην τοπική κοινότητα Ανθηδόνας για την ενίσχυση κοινωνικής υποστήριξης.

16. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ.21281/23-06-2022 αίτηση.

17. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ενδίκων μέσων (2η επίδοση).

18. Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (11 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP