Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/9/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Τεχνικών Εκθέσεων Παραδοτέων 5ης Υποβολής ( άρθρο 189 παρ.1 Ν.4412/2016) της μελέτης με τίτλο « Μελέτη πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες – δομές του Δήμου Χαλκιδέων».

2. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου στο Χ.Ε. Προπληρωμής Δ22/2023.

3. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής ποσού 800,25 ευρώ και απόδοσής του μέχρι 30/11/2023.

4. Περί έγκρισης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP