Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/12/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.72546/16-12-2022 (ΦΕΚ Β΄/6445/16-12-2022) ΚΥΑ, και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020 (ΚΑ Εισόδου 1325.0003)» κατά κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, από 03-01-2023 μέχρι την 09-02-2023.

2.Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.90/2022 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Α.Π.Π.Ε.Χ. με θέμα:«Κατάρτιση προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικονομικού έτους 2023 και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) ».

3.Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.98/2022 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων» με θέμα: «Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων Οικονομικού έτους 2020».

4.Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.99/2022 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων» με θέμα: «Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων Οικονομικού έτους 2021».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP