Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/6/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14-6-2022 (ΦΕΚ/Β΄/3004/14-6-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Ανακήρυξης “Αναδόχου” του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη – συσκευή για την Αυτόνομη Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α στη θάλασσα» του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 (ΥΠ.1): «Εξοπλισμός Προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. Τουριστικών Παραλιών Δήμου Χαλκιδέων» του έργου «Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Παραλιών Δήμου Χαλκιδέων»

2. Περί έγκρισης 5ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωση) του διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για θέρμανση κτιρίων-κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για το Δήμο Χαλκιδέων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» προϋπολογισμού 1.613.534,69€ με ΦΠΑ για τα έτη 2021-2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 407/02-11-2020 διακήρυξη που φέρει αύξων αριθμό (α/α) συστημικής καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 142842.

3. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο:«Αποκατάσταση Οδοποιίας Δ.Ε. Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ΘΑΛΕΙΑ) στις 8 και 9-08-2020»

4. Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:189277 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων»,προϋπολογισμού 713.000,00 € με Φ.Π.Α 24%

5. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 189520 του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων 2021»

6. Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Συντήρηση Μόνωση Δημοτικών Κτιρίων” (Άρθρο 153 4938/2022)

7. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας κοινοτήτων Βασιλικού, Φύλλων, Μύτικα και Αφρατίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “ΘΑΛΕΙΑ”) στις 08 και 09-08-2020».

8. Περί έγκρισης τροποποίησης της υπ. αριθμ. 850ILG2211784 Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για το Πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους»

9.Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε. Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 7/2022

10. Περί έγκρισης ανοίγματος νέου λογαριασμού του Δήμου στην τράπεζα Eurobank Α.Ε. και ορισμού εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του Λογαριασμού

11. Περί έγκρισης καθορισμού μηνιαίου μισθώματος κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία καντίνας

12. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

13. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

14. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.2481/27-01-2022 αίτηση

15. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.6038/22-02-2022 αίτηση

16. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.9883/23-03-2022 αίτηση

17. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.11709/08-04-2022 αίτηση

18. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.14914/10-05-2022 αίτηση

19. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο του Δήμου (7 υποθέσεις)

20. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο του Δήμου (2 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP