Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/7/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 28η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, τριετούς διάρκειας.
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 470.740,48 € με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοφυλακίων – οστεοθυρίδων», προϋπολογισμού 48.608,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση της αρ. 9/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας <Δ.Α.Ε.Π.Ε.Χ. Α.Ε.> που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 της Δημοτικής Α.Ε..
5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου».
6. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP