Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/19-11-2022 (ΦΕΚ Β΄/5874/19-11-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου Αρμά».

2 Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου Αρμά».

3.Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου Αρμά ».

4.Περί έγκρισης αίτησης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ 2021».

5. Περί έγκρισης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο “HELESI”, που αφορά τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2200 ΛΙΤΡΩΝ» στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

6. Περί έγκρισης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο “HELESI”, που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 990.000,00 € ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.» στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

7.Περί έγκρισης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 544/2022 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου έγκρισή της.

8.Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

9.Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33376/21-09-2022 αίτηση.

10.Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP