Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/3/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16506/18-03-2022 (ΦΕΚ Β ́1302) ΚΥΑ. γ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις:
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 και στην περίπτωση που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Περί Αποδοχής των Όρων και Έγκρισης Υποβολής Μίας (1) Πρότασης Έργου στην Πρόσκληση με Αριθ. Πρωτ. : 4410/22-06-2021 και κωδ. Πρόσκλησης: “Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο” 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., για Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ.

2. Περί Κάλυψης από Ίδιους Πόρους του Επιπλέον Ποσού Διαφοράς του Προϋπολογισμού με το Αιτούμενο ποσό Χρηματοδότησης, Μίας (1) Πρότασης Έργου για Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ).

3. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση μόνωση Δημοτικών Κτιρίων».

4. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείου συστήματος κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 2200 λίτρων», προϋπολογισμού: 179.999,94 € με αριθ. διακήρυξης: 431/23-11-2021 και αριθ. συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ: 144051.

5. Περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των «Δήμος Χαλκιδέων, Δήμος Λαμιέων, Δήμος Καρπενησίου, Δήμος Δελφών, Δήμος Λεβαδέων, Δήμου Θηβαίων» και της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την Πράξη «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», για την υπογραφή της και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP