Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3/11/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 3η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):
1. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο:”Μίσθωση Μηχανημάτων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας για το τμήμα Ε του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε με την 178/2020 ΑΟΕ και απέβη άγονος,προϋπολογισμού 34.980,40 Ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 σύμφωνα με την 379/2020 απόφαση ΑΟΕ
2. Ανάκληση της αρ.364/2020 ΑΟΕ και εκ νέου έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της σύμβασης: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ–ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΡΟΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ COVID-19”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, ποσού 29.884,50 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
3. Απαλλαγή από την επιβολή Δημοτικού Φόρου – Δημοτικών Τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας των πληγέντων από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020
4. Έγκριση της αρίθμ. 13/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ [“Δ.Α.Ε.Ε.ΠΕ.Χ Α.Ε”] που αφορά την 2η (δεύτερη) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του ασφαλιστήριου συμβολαίου του αναρρoφητικού σαρώθρου 118930[κλάδος ασφάλισης κατά παντός κινδύνου εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού].
6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ
7. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ32/2020 [Διομήδης Τσομώκος]
8. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ34/2020 [Διομήδης Τσομώκος]
9. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ35/2020 [Διομήδης Τσομώκος]
10 Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ36/2020 [Διομήδης Τσομώκος]
11. Κατ΄ εξαίρεση ανάθεση (αρθρ.72 παρ.ιε΄ του Ν.3852/2010 όπως ισχύει) σε δικηγόρο ,εξώδικου η δικαστικού χειρισμού υποθέσεων
12 . Παροχή εξουσιοδότησης σε Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (μία υπόθεση).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP