Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/10/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

2.Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση Η/Μ δημοτικών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού 69.786,88 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2023 και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων.

3. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2024», εκτιμώμενη καθαρή αξία άνευ Φ.Π.Α. 61.887,00 € και εκτιμώμενη αξία 76.739,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

4. Περί έγκρισης μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης Α190/2023 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

5. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (πέντε υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP