Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/8/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 4η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):
1. Προέλεγχος Απολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2019.
2. Ακύρωση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ16/2020 λόγω μη πραγματοποίησης της δαπάνης.
3. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων».
4. Έγκριση της αρ. 14/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που αφορά τον απολογισμό οικονομικού έτους 2019.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP