Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/10/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί (με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”), την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 162.999,66 ευρώ με ΦΠΑ», και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού.
2. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Αξιολόγησης – Κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο: “ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 € με Φ.Π.Α.” , σύμφωνα με την 262/2021 απόφαση Ο.Ε.
3. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9 /08/2020».
4. Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. 31629/1-10-2021 Απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων ‘’ περί απόρριψης αίτησης Διάλυσης Σύμβασης , του έργου ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας « ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ», την οποία αιτήθηκε η ανάδοχος PDL AE
5. Περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 187.348,87 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 142/27-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Περί Διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
7. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ.10/2021.
8. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 9/2021.
9. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου(υπόθεση1)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP