Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/4/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17567/25-03-2022 (ΦΕΚ Β ́1454) ΚΥΑ. γ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις:
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 και στην περίπτωση που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δ.Ε. Αυλίδας».

2. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου:« Συντήρηση και Βελτίωση του Χωνευτηρίου Κοιμητηρίου Χαλκίδας»

3. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 186361 του έργου με τίτλο:«Ανάπλαση πλατείας Καλοχωρίου Παντειχίου».

4. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για το έτος 2022 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 118.120,11 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 498/2021 απόφαση Ο.Ε.

5. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το χρονικό διάστημα 4 μηνών» και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

6. Περί αντικατάστασης μελών Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής (58/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) και Αξιολόγησης (57/2022 ΑΟΕ).

7. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.500,00 ευρώ και απόδοσης μέχρι 01-07-2022.

8. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 3.500,00 ευρώ και απόδοσης μέχρι 01-07-2022.

9. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (2 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP