Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/7/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια δομών φιλοξενίας και φροντίδας αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων» προϋπολογισμού 141.428,20€ με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

2. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση για τη Δημιουργία ή και αναβάθμιση στεγάστρων στάσεων Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 149.999,08 ευρώ με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

3. Περί έγκρισης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με Συμφωνία Πλαίσιο για τρία (3) έτη προϋπολογισμού 2.001.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τα έτη 2022-2024.

4. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο:«Συντήρηση Εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

5. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου:«Aποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».

6. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:«Επισκευές ζημιών και βλαβών λόγω καταστροφών Δ.Ε. Ανθηδόνος».

7. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών -Εγγυήσεις Συμμετοχής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (Άνω των ορίων ) με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου», προϋπολογισμού 629.867,30 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2022-2023.

8. Περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των «Δήμος Χαλκιδέων» και «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την Εκτέλεση του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)» (“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (Β’ ΦΑΣΗ) – πδε σαεπ 566”) από πιστώσεις της ΣΑΕ566, ενάριθμο 2017ΕΠ56600003, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», τον ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου και την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της.

9.Περί έγκρισης καθορισμού ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022.

10. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

11. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

12. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

13. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 312/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP