Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/10/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 6η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Κατάρτιση του “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2021 μετά τη συμμόρφωσή του με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικό Αξιολόγησης (Οικονομικές προσφορές) του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 235.163,77 ευρώ με ΦΠΑ έτους 2020.
3. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Οικονομικές προσφορές) του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
4. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής εδάφους για το έργο: «Ανέγερση μουσικού σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ.69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)».
5. Ανάθεση κατ’ εξαίρεση (αρ. 72 παρ. ιε΄ του Ν.3852/2010) σε δικηγόρο παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Χαλκιδέων σε ποινικό δικαστήριο.
6. Απαλλαγή από άσκηση ενδίκου βοηθήματος.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (5 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP