Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/12/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/19-11-2022 (ΦΕΚ Β΄/5874/19-11-2022) ΚΥΑ, γ)την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/218/οικ.18493 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (81η εγκύκλιος) και δ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί κατάρτισης “Σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2023 μετά και τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

2. Περί ψήφισης ΟΠΔ Δήμου Χαλκιδέων Οικονομικού Έτους 2023.

3.Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 37453/4659/19-10-2022 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την έγκριση της σύναψης μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτη για την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κίνδυνο προσβολής της δημόσιας υγείας σε περίπτωση παραμονής σύμμεικτων απορριμμάτων σε κοινοχρήστους χώρους, της υπ’ αριθμ 37036/17-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μνημονίου και της υπ’ αριθμ 37503/19-10-2022 εντολής ενεργοποίησης του μνημονίου συνεργασίας.

4.Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 191779 του έργου με τίτλο:«Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνας στο Δήμο Χαλκιδέων έτους 2020(Β΄φάση )».

5.Περί έγκρισης Πρακτικού IIΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 191807 του έργου με τίτλο:« Παρεμβάσεις στη Δ.Ε Αυλίδας για τη βελτίωση της καθημερινότητας».

6.Περί έγκρισης Πρακτικού IIΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 173043 του έργου με τίτλο:«Προμήθεια ειδών συντήρησης – επισκευής – συμπλήρωσης φωτεινής σηματοδότησης», προϋπολογισμού 24.745,19 ευρώ με Φ.Π.Α.

7.Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου : «Επισκευή- Συντήρηση και νέες κατασκευές αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων».

8. Περί έγκρισης Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

9..Περί έγκρισης 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αρτάκη Ι (ΚΥΖΙΚΟΣ)».

10. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 164.317,98 ευρώ με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την σε Ορθή επανάληψη 535/ 2022 Απόφαση Ο.Ε.
11.Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού αξιολόγησης ‘’Δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς” του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο:«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Αγ.Αναργύρων»,προϋπολογισμού 405.000,00 € (με 24% Φ.Π.Α), αριθ. διακήρυξης.: 591/22, και Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 193412.

12..Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού αξιολόγησης ‘’Δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς” του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο:«Κατασκευή πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 63Α, 65Α ΚΑΙ 69Α της Δ.Ε.Ν.Αρτάκης», προϋπολογισμού 140.000,00 € (με 24% Φ.Π.Α), αριθ. διακήρυξης.: 600/22, και Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 193526.

13.Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές και οικονομικές προσφορές) του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με συμφωνία πλαίσιο για τρία (3) έτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.001.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 324/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

14. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων.

15.Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP