Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/11/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χαλκιδέων, προϋπολογισμού: 124.000,00 € με Φ.Π.Α., απόφ. διακήρυξης: 220/2023 (ΑΔΑ: ΨΖΨ8ΩΗΑ-843), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 204148.

2. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δέκα τριών (13) πολυκέντρων ανακύκλωσης τεσσάρων (4) ρευμάτων με σύστημα ανταπόδοσης», προϋπολογισμού 4.836.000 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 175/2023 απόφαση Ο.Ε.

3. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής ποσού 2.315,43 ευρώ και απόδοσής του μέχρι 30/11/2023.

4. Περί έγκρισης μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 224/2022 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP