Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/12/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β ́ 5401) ΚΥΑ. γ) την 67η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-2021) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού].
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση:

1) Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
ή
2) Με βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση, εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:183953 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ»

2. Περί μερικής ακύρωσης της 370/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ’αριθμ 1732/2021 απόφαση του 1ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π και έγκρισης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

3. Περί έγκρισης της 66/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. με θέμα:«Απολογισμός ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. οικονομικού έτους 2020»

4. Περί έγκρισης της 67/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. με θέμα:«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»

5. Περί έγκρισης των δαπανών που έγιναν από την Πάγια Προκαταβολή των κοινοτήτων Χαλκίδας, Ν. Αρτάκης, Αγ. Νικολάου, Βασιλικού, Μύτικα, N.Λαμψάκου, Φύλλων, Βαθέος Αυλίδας, Παραλίας Αυλίδας, Καλοχωρίου – Παντειχίου και Φάρου Αυλίδας, και Ανθηδόνας (πρώην Λουκίσια) έτους 2021 και έκδοσης ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζόμενου Yπολόγου της Πάγιας Προκαταβολής

6. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP