Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/6/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30819/31-05-2022 (ΦΕΚ Β ́ 2676) ΚΥΑ, γ) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του υποέργου: «Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»,πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κ.Α.Εσόδων:1322.0028)

2. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του υποέργου: «Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»,πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κ.Α.Εσόδων:1322.0028)

3. Περί έγκρισης αιτήματος 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Επισκευές ζημιών και βλαβών λόγω καταστροφών Δ.Ε. Ανθηδόνος (Κ.Α. Εισόδου: 1327.0039)» πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας περαίωσης της 10-05-22, κατά δύο μήνες, μέχρι την 10-07-2022.

4. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Επισκευές σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»

5. Περί έγκρισης Αποδοχής Ένταξης της Πράξης «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

6. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε. Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 6/2022

7. Περί έγκρισης της 21/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. με θέμα «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α’ Τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»

8. Περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου σχετικά με χρηματικό ποσό για εκταφή και έκδοση οστεοθυρίδας

9. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

10. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP