Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/11/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.61055/27-10-2022 (ΦΕΚ Β΄/5563/27-10-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Κ Παραλίας».

2.Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Κατασκευή πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 63Α, 65Α ΚΑΙ 69Α της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης».

3.Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:«Κατασκευή πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 63Α, 65Α ΚΑΙ 69Α της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης».

4.Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021»

5.Περί ακύρωσης της 416/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ’αριθμ 1526/2022 απόφαση του 3ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π και έγκρισης του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

6.Περί έγκρισης Πρακτικού τροποποίησης της σύμβασης για το υποτμήμα 5.1 του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού».

7.Περί ορισμού υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 30/11/2022.

8.Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

9.Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.53/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την Τριμηνιαία Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2022 για την εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

10. Περί έγκρισης της υπ’αριθμ. 54/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP