Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/7/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 8η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας Νο2 (Έλεγχος Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή οδών Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 56.245,06 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο για έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας κοπής πεύκου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 11, περιοχή Κανήθου.
3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο για έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας κοπής πεύκου στην οδό Καραΐσκάκη 50, περιοχή Κανήθου.

4. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας Νο2 (Έλεγχος Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ζωοτροφών Κυνοκομείου» του Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2020.
5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ”ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”.
6. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 ποσού των 100.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
7. Διαγραφή βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορά τέλος Λαϊκής αγοράς.
8. Διαγραφή βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου οικοδομής.
9. Διαγραφή βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορά τη μετατροπή της Εισφοράς γης σε χρήμα.
10. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορούν διάφορα τέλη και δικαιώματα.
11. Απαλλαγή από άσκηση ένδικων βοηθημάτων (13 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP